SBL ACOUSTICS

zvuková technika

Nepredávame krabice, predávame riešenia.

1. Všeobecné ustanovenie

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ( fizická osoba, právnická osoba, kupujúci, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci (ďalej len spotrebiteľ), riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Zb. Zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z., všetko v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou fyzická alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy , ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov..

2. Vymedzenie pojmov

Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci – ktorý nie je spotrebiteľ, je právnická osoba, podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci  sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorý upravuje obchodný zákonníkom.
Kúpna zmluva  - objednávka  kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samostatná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jeho návrhom ( záväzným potvrdením objednávky  zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú  vzájomné práva a povinnosti. Forma doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu: ústna, písomná, elektronická.
Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. 

2. Objednávka - kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu s predávajúcim odoslaním objednávky písomne, elektronicky (email, SMS, e-shop) alebo telefonicky. Do objednávky (elektronickej alebo ústnej) je kupujúci povinný uviesť nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho,
 • adresu kupujúceho,
 • druh, množstvo a cenu tovaru,
 • adresu dodania tovaru,
 • telefonický a emailový kontakt,
 • v prípade, že kupujúci je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri alebo právnická osoba, musí uviesť IČO, DIČ, plátcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.
Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

3. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:

Sidlo firmy (fakturačné údaje):

SBL Acoustics s.r.o.

Sibírska 2
831 02 Bratislava

IČO : 363 622 98
DIČ : 2022 1900 71
IČ DPH : SK 2022 1900 71

Zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I, Obch.reg., oddiel Sro, vložka číslo 40718/B

Adresa prevádzky:

SBL Acoustics s.r.o.

Pluhová 42
831 03 Bratislava

M: 0905 345 460

M: 0904 478 466

E-mail: sbl@sbl.sk

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

4. Opis tovaru a cena

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené na www.audioprofi.sk.

Pri objednaní uveďte nasledujúce údaje: presný názov položky, počet, mernú jednotku, jednotkovú cenu v EUR.

Aktuálne predajné ceny sú uvedené na www.sbl.sk.

Pokiaľ nie je uvedené inak, v cenách je zarátaný aj príslušný poplatok za likvidáciu elektroodpadu (recyklačný poplatok), 

5. Dodacie podmienky

Predpokladaný termín dodania objednaného tovaru oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky.

Spôsob dodania tovaru  bude dohodnutý podľa požiadaviek kupujúceho. Okrem osobného odberu tovaru v prevádzke, predávajúci zabezpečuje prepravu tovaru prepravnými spoločnosťami, napr. DPD (tovar doručený druhý pracovný deň od prevzatia zásielky). Podľa údajov v daňovom doklade si kupujúci vo svojom vlastnom záujme dôkladne skontroluje hneď pri prevzatí druh tovaru, množstvo,  stav a akosť daného tovaru. Ako záručný list slúži daňový doklad, kde je uvedené označenie výrobku a dátum predaja. Tento doklad o kúpe (faktúra) je dostačujúca pre uplatnenie reklamácie. Pokiaľ kupujúci zistí rozdiel medzi dokladmi a tovarom alebo akýkoľvek iný problém či nezrovnalosť s dodávkou, je povinný predávajúcemu okamžite podať správu o  zistených rozdieloch výhradne nasledujúcim spôsobom: telefonicky, písomne, emailom či osobne na predajni predávajúceho. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, je kupujúci oprávnený neprevziať ho. V takomto prípade spíše kupujúci s doručovateľom reklamačný protokol či iný zápis o škode či poškodení zásielky. Po vybavení takejto reklamácie alebo v jej priebehu kupujúci získa nový tovar alebo dohodne s predávajúcim iný postup. V opačnom prípade neskoršie reklamácie vonkajšieho stavu zásielok budú posudzované na základe podpísaného prepravného dokladu, v ktorom kupujúci potvrdzuje, že zásielky sú z vonkajšej strany v bezchybnom stave.

Náklady na dopravu tovaru budú pripočítené k hodnote tovaru.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru v mieste prevádzkárne predavájuceho, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená na 100% sumy za hodnotu tovaru. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru.

Bankové spojenie: Tatra Banka, číslo bankového účtu: 2623030475 / 1100

Platba platobnými kartami nie je možná.

7. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy osobne alebo od dopravcu.
Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu skladu predávajúceho: SBL ACOUSTICS s.r.o., Istropolis, Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.


8. Ostúpenie od zmluvy - fyzické osoby

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok.

V prípade neuhradenia, bude táto suma vymáhaná spoločnosťou, ktorej Vašu zmluvnú pohľadávku postúpime.


9. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
 • údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Informácia k právu na odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru cez internet

Informácia k právu spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu v prípade, ak sa jedná o osobný odber objednaného tovaru, kedy zároveň prebehne platba:
Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode... v platnom znení.
Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.
Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.
Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji).
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení citovaných zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).
Podľa § 9 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • lotérie a iné podobné hry.

Na základe uvedeného, ak pri internetovom predaji predávajúci ponúka spotrebiteľovi spolu s inými možnosťami doručenia aj možnosť osobného odberu objednaného tovaru a spotrebiteľ túto možnosť využije, nestráca právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní v žiadnom prípade, t. j. ani vtedy, ak už platba za objednaný tovar prebehla, napr. platbou prostredníctvom kreditnej karty, príp. internet bankingom a pod. a ani vtedy, ak platba prebehne pri preberaní tovaru.
Zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji nepojednáva o tom, či je tovar, vrátený v zákonnej lehote, použitý alebo nie. Z toho vyplýva, že ak spotrebiteľ tovar rozbalí a vyskúša, teda podľa niektorých predávajúcich tovar „použije“, nestráca nárok na jeho vrátenie. Jedná sa o tovar, ktorý nie je vylúčený z možnosti vrátenia v zmysle vyššieuvedeného § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Ak predávajúci odmietne v rámci zákonnej lehoty 7 pracovných dní takýto tovar prijať, koná v rozpore so zákonom a spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa s podnetom na kontrolu na miestne príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho.

www.soi.sk

 

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.audioprofi.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

6. Reklamné a propagačné služby

V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

7. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.